Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình Học bổng Darmasiswa của Chính phủ Indonesia năm học 2015-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

Số: 43 /XHNV- VHH

V/v Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình học bổng của chính phủ Indonesia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DARMASISWA TẠI NƯỚC CỘNG HÒA INDONESIA NĂM 2015

 

Stt

MSSV

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ghi chú

1

1156140007

Trần Đoàn Ngọc Diễm

1993

Nữ


2

1156140091

Nguyễn Thị Diệp Xương

1993

Nữ

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu K.VHH.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.