Với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Năm 2018, Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

 

Với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Năm 2018, Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

Với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Năm 2018, Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Thông tin học bổng cụ thể như sau: