Kế hoạch đào tạo Cao học Khóa 2016-2018 (Đợt 1, Khóa 17A)


 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH0A HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

KHOA VĂN HÓA HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 Cao học Khóa 2016-2018 (Đợt 1, Khóa 17A) - Quyết định công nhận: Số 495, ngày 07.07.2016

 

            1. Phương thức & tín chì:

 • Phương thức 1: 44 tín chỉ: Môn bắt buộc: 16 tín chỉ. Tự chọn: 28 tín chỉ
 • Phương thức 2: 44 tín chỉ: Môn bắt buộc: 16 tín chỉ. Đề cương + luận văn: 12 tín chỉ. Tự chọn: 16 TC
 • Môn tự chọn phải hội đủ 2/3 số học viên nhập học của khóa trở lên mới tiến hành đào tạo (13 : 3 = 5 người). Những môn không đủ 2/3 số học viên đăng ký phải tiến hành đăng ký lại, chọn trong số các môn đã có người đăng ký.
 • HVCH sẽ ghi (1 hoặc 2) tương ứng với phương thức được chọn của bảng đăng ký chuyên đề học

   

  2. Thời gian đào tạo:

 • Học phần 1: 12.09.2016 – 12.12.2016Học phần 2:02.01.2017 – 31.03.2017
 • Học phần 3: 03.04.2017 – 31.07.2017Đăng ký đề tài: tháng 06.2017
 • Xét duyệt đề tài: 10.7.2017 – 10.8.2017Nhận Quyết định: tháng 09.2017
 • Nghiên cứu và viết LV: tháng 7.2017 – 6.2018Bảo vệ đúng hạn : 07.07.2018
 • Hạn cuối nộp đăng ký môn học : 30.10.2016
 • Hạn cuối nộp đăng ký phương thức 03.4.2017 (nộp phòng SĐH : 20.4.2017)

3. Bảng chi tiết nội dung chuyên đề:

Stt

MÔN HỌC

Giảng viên

Phương thức 1

(44 TC)

Phương thức 2

(32 TC)

Môn BTKT cho NCS

GHI CHÚ

I

II

III

IV

V

VI

VII

Khối kiến thức bắt buộc (HVCH chọn 16 tín chỉ cho cả phương thức I & phương thức II)                        16

Lý luận văn hóa học

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(3)

(3)

X

 

Các lý thuyết văn hóa học

PGS.TS. Phan Thu Hiền

(3)

(3)

X

 

Phương pháp nghiên cứu văn hóa học

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(3)

(3)

X

 

Bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(3)

(3)

X

 

Văn hóa so sánh

PGS.TS. Phan Thu Hiền

(2)

(2)

X

 

Địa văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

TS. Đinh Thị Dung

(2)

(2)

X

 

Khối kiến thức tự chọn (HVCH chọn 28 tín chỉ cho phương thức I và 16 tín chỉ cho phương thức II)

Đọc sách kinh điển

PGS.TS. Phan Thu Hiền

(2)

(2)

 

Văn hóa Trung Hoa

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm,

TS. Trần Phú Huệ Quang

(2)

(2)

 

Văn hóa Ấn Độ

PGS.TS. Phan Thu Hiền

(2)

(2)

 

Văn hóa Đông Nam Á

GS.TS. Mai Ngọc Chừ (HN)

TS. Phan Anh Tú

(2)

(2)

 

Văn hóa Nam Bộ

TS. Lý Tùng Hiếu

(2)

(2)

 

Văn hóa quản trị kinh doanh Đông Á

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(2)

(2)

 

Văn hóa kinh tế

TS. Trần Đình Lâm

(2)

(2)

 

 

Quản lý văn hóa

TS. Huỳnh Văn Tới

(2)

(2)

 

Văn hóa nghệ thuật

TS. Mai Mỹ Duyên

(2)

(2)

 

Văn hóa đô thị

TS. Trần Ngọc Khánh

(2)

(2)

 

Văn hóa dân gian

TS. Trần Long

(2)

(2)

 

Văn hóa tôn giáo

PGS.TS Trương Văn Chung

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

(2)

(2)

 

Văn hóa chính trị (Văn hóa tồ chức quản lý XH)

PGS.TS. Hoàng Văn Việt

(2)

(2)

 

Văn hóa giới

PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp

(2)

(2)

 

Ký hiệu học văn hoá

PGS.TS. Nguyễn Tri Nguyên

(2)

(2)

 

Ngôn ngữ và văn hóa

TS. Lý Tùng Hiếu

(2)

(2)

 

Văn học và văn hóa

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(2)

(2)

 

Huyền thoại học và văn hoá học

PGS.TS. Phan Thu Hiền

(2)

(2)

 

Toàn cầu hóa văn hóa

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(2)

(2)

 

Thuyết âm dương trong văn hóa Á Đông

TS. Trần Long

(2)

(2)

 

Văn hóa Việt Nam nhìn từ khảo cổ học

PGS.TS. Phạm Đức Mạnh

(2)

(2)

 

Bản đồ và GIS trong nghiên cứu văn hoá học

TS. Lê Minh Vĩnh

(2)

(2)

 

Văn hóa biển Việt Nam

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

(2)

(2)

 

Văn hoá đại chúng

PGS.TS. Phan Thu Hiền

(2)

(2)

 

Văn hoá học, những phương diện liên ngành

PGS.TS. Nguyễn Tri Nguyên

(2)

(2)

 

Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội

TS. Nguyễn Xuân Nghĩa

(2)

(2)

 

Phương pháp điền dã trong văn hoá học

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

(2)

(2)

 

Quan hệ văn hoá giữa cư dân Bách Việt và khu vực Đông Nam Á

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

(2)

(2)

 

Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hoá tộc người ở Việt Nam

TS. Lý Tùng Hiếu

(2)

(2)

 

Mỹ học tiếp nhận [Văn học]

GS.TS. Huỳnh Như Phương

(2)

(2)

 

Phương pháp nghiên cứu Xã hội học [XHH]

TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

(2)

(2)

 

                                                                                                                                                                                                Trưởng Khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.