Lịch thi học kỳ hè 2018 -2019

LỊCH THI HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2018 - 2019

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Dành cho sinh viên học tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

 

 

 

 

 

Thời gian thi

 

Mã môn học

Tên môn học

Mã lớp

SLSV

Ngày thi

Giờ thi

Ghí chú

 

 

 

 

(thứ)

(buổi)

 

DAI005

Thống kê cho khoa học xã hội

1830DAI00501

106

12/08/2019

6h45

 

(Thứ 2)

(Sáng)

A1-11 (56); A1-12 (50)

 

 

 

 

DAI005

Thống kê cho khoa học xã hội

1830DAI00502

91

12/08/2019

6h45

 

(Thứ 2)

(Sáng)

A1-13 (45); A1-14 (46)

 

 

 

 

DAI025

Mỹ học đại cương

1830DAI02501

103

12/08/2019

8h45

 

(Thứ 2)

(Sáng)

A1-11 (53); A1-12 (50)

 

 

 

 

DAI012

Cơ sở văn hoá Việt Nam

1830DAI012101

151

12/08/2019

12h45

 

(Thứ 2)

(Chiều)

A1-11 (51); A1-12 (50); A1-13 (50)

 

 

 

 

DAI012

Cơ sở văn hoá Việt Nam

1830DAI012102

146

12/08/2019

12h45

 

(Thứ 2)

(Chiều)

A1-22 (46); A1-23 (50); A1-24 (50)

 

 

 

 

DAI012

Cơ sở văn hoá Việt Nam

1830DAI012103

82

12/08/2019

12h45

 

(Thứ 2)

(Chiều)

A1-14 (42); A1-15 (40)

 

 

 

 

DAI014

Ngôn ngữ học đối chiếu

1830DAI01401

114

12/08/2019

14h45

 

(Thứ 2)

(Chiều)

A1-11 (64); A1-12 (50)

 

 

 

 

DAI014

Ngôn ngữ học đối chiếu

1830DAI01402

92

12/08/2019

14h45

 

(Thứ 2)

(Chiều)

A1-13 (47); A1-14 (45)

 

 

 

 

DAI001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

1830DAI00101

159

14/08/2019

6h45

A1-32 (40); A1-33 (40); A1-34 (40); A1-

Lênin 1

(Thứ 4)

(Sáng)

35 (39)

 

 

 

DAI001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

1830DAI00102

143

14/08/2019

6h45

 

Lênin 1

(Thứ 4)

(Sáng)

A1-23 (50); A1-24 (50) ; A1-25 (43)

 

 

 

DAI001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

1830DAI00103

145

14/08/2019

6h45

 

Lênin 1

(Thứ 4)

(Sáng)

A1-13 (50); A1-14 (50); A1-15 (45)

 

 

 

DAI001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

1830DAI00104

121

14/08/2019

6h45

 

Lênin 1

(Thứ 4)

(Sáng)

A1-11 (71); A1-12 (50)

 

 

 


DAI024

Pháp luật đại cương

1830DAI02401

130

14/08/2019

8h45

 

(Thứ 4)

(Sáng)

A1-11 (80); A1-12 (50)

 

 

 

 

DAI024

Pháp luật đại cương

1830DAI02402

146

14/08/2019

8h45

 

(Thứ 4)

(Sáng)

A1-13 (50); A1-14 (50); A1-15 (46)

 

 

 

 

DAI024

Pháp luật đại cương

1830DAI02403

151

14/08/2019

8h45

A1-32 (40); A1-33 (40); A1-34 (35); A1-

(Thứ 4)

(Sáng)

35 (36)

 

 

 

 

DAI024

Pháp luật đại cương

1830DAI02404

135

14/08/2019

8h45

 

(Thứ 4)

(Sáng)

A1-23 (45); A1-24 (45); A1-25 (45)

 

 

 

 

DAI002

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

1830DAI00201

144

14/08/2019

12h45

 

Lênin 2

(Thứ 4)

(Chiều)

A1-22 (44); A1-23 (50); A1-24 (50)

 

 

 

DAI002

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

1830DAI00202

138

14/08/2019

12h45

 

Lênin 2

(Thứ 4)

(Chiều)

A1-12 (48); A1-13 (45); A1-14 (45)

 

 

 

DAI002

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

1830DAI00203

164

14/08/2019

12h45

 

Lênin 2

(Thứ 4)

(Chiều)

A1-02 (74); A1-03 (90)

 

 

 

DAI006

Môi trường và phát triển

1830DAI00601

159

14/08/2019

14h45

 

(Thứ 4)

(Chiều)

A1-02 (69); A1-03 (90)

 

 

 

 

DAI006

Môi trường và phát triển

1830DAI00602

119

14/08/2019

14h45

 

(Thứ 4)

(Chiều)

A1-22 (39); A1-23 (40); A1-24 (40)

 

 

 

 

DAI006

Môi trường và phát triển

1830DAI00603

147

14/08/2019

14h45

 

(Thứ 4)

(Chiều)

A1-12 (47); A1-13 (50); A1-14 (50)

 

 

 

 

DAI004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1830DAI00401

102

16/08/2019

6h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-21 (62); A1-22 (40)

 

 

 

 

DAI004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1830DAI00402

144

16/08/2019

6h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-31 (64); A1-32 (40); A1-33 (40)

 

 

 

 

DAI004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1830DAI00403

152

16/08/2019

6h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-02 (62); A1-03 (90)

 

 

 

 

DAI004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1830DAI00404

151

16/08/2019

6h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-23 (51); A1-24 (50); A1-25 (50)

 

 

 

 

DAI004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1830DAI00405

142

16/08/2019

6h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-11 (52); A1-12 (45); A1-13 (45)

 

 

 

 

DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

1830DAI01601

114

16/08/2019

8h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-21 (74); A1-22 (40)

 

 

 

 

DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

1830DAI01602

141

16/08/2019

8h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-02 (61); A1-03 (80)

 

 

 

 


DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

1830DAI01603

133

16/08/2019

8h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-31 (53); A1-32 (40); A1-33 (40)

 

 

 

 

DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

1830DAI01604

139

16/08/2019

8h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-23 (49); A1-24 (45); A1-25 (45)

 

 

 

 

DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

1830DAI01605

115

16/08/2019

8h45

 

(Thứ 6)

(Sáng)

A1-11 (65); A1-12 (50)

 

 

 

 

DAI003

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

1830DAI00301

163

16/08/2019

12h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-31 (73); A1-32 (45); A1-33 (45)

 

 

 

 

DAI003

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

1830DAI00302

167

16/08/2019

12h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-21 (77); A1-22 (40); A1-23 (50)

 

 

 

 

DAI003

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

1830DAI00303

167

16/08/2019

12h45

A1-11 (47); A1-12 (40); A1-13 (40); A1-

(Thứ 6)

(Chiều)

14 (40)

 

 

 

 

DAI003

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

1830DAI00304

168

16/08/2019

12h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-02 (78); A1-03 (90)

 

 

 

 

DAI013

Dẫn luận ngôn ngữ học

1830DAI01301

127

16/08/2019

14h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-31 (57); A1-32 (35); A1-33 (35)

 

 

 

 

DAI013

Dẫn luận ngôn ngữ học

1830DAI01302

121

16/08/2019

14h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-21 (76); A1-22 (45)

 

 

 

 

DAI013

Dẫn luận ngôn ngữ học

1830DAI01303

130

16/08/2019

14h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-12 (50); A1-13 (40); A1-14 (40)

 

 

 

 

DAI013

Dẫn luận ngôn ngữ học

1830DAI01304

142

16/08/2019

14h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-02 (77); A1-11 (65)

 

 

 

 

DAI013

Dẫn luận ngôn ngữ học

1830DAI01305

100

16/08/2019

14h45

 

(Thứ 6)

(Chiều)

A1-03 (100)


Nguồn: Phòng ĐT

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.