Lịch NCS bảo vệ chuyên đề tiến sĩ đợt 2 -2019 bổ sung lần 3

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

DANH SÁCH TIỂU BAN CHẤM CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

KHOA VĂN HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC

Thời gian dự kiến chấm chuyên đề: 15/7/2019-31/7/2019 tại Phòng A.204 – VPK VHH

TT

TÊN NCS

TÊN CHUYÊN ĐỀ

THỜI GIAN

CHẤM DỰ KIẾN

THÀNH PHẦN TIỂU BAN

TRÁCH NHIỆM

1Ngô Thị Minh Hằng

(Khóa 2015)


CBHD:

  1. 1.TS. Trần Long
  2. 2.TS. Trần Thanh Nhàn

Chuyên đề 1:

Văn hóa ứng xử trong trường học Nho giáo ở Nam Kỳ

chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019

GS.TS. Võ Văn Sen

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Kim Dung

(ĐH Sư phạm TP.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

2

Chuyên đề 2;

Văn hóa tổ chức và vận hành hệ thống giáo dục Nam Kỳ thời thuộc Pháp (1861-1945)

chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019

GS.TS. Võ Văn Sen

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Kim Dung

(ĐH Sư phạm TP.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

3

Ngô Thị Thanh Tâm

(Khóa 2016)

CBHD:

  1. 1.TS. Nguyễn Văn Hiệu
  2. 2.PGS.TS. Lê Thu Yến

Chuyên đề 1:

Quan điểm của Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) về văn hóa giáo dục

chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019

GS.TS. Võ Văn Sen

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Kim Dung

(ĐH Sư phạm TP.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

4

Ngô Thị Thanh Tâm

(Khóa 2016)

CBHD:

1.TS. Nguyễn Văn Hiệu

2.PGS.TS. Lê Thu Yến

Chuyên đề 2:

Vai trò của báo Tiếng Dân (1927-1943) từ góc nhìn văn hóa


chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019

GS.TS. Võ Văn Sen

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Kim Dung (ĐHSPTP.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Thoa

(Khóa 2015)

CBHD:

GS.TS. Ngô Văn Lệ

Chuyên đề 1:

Quá trình di cư của người Chăm vào thành phố Hồ Chí Minh

chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Long

(ĐH KHXH&NV)

TS. Bá Trung Phụ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Thoa

(Khóa 2015)

CBHD:

GS.TS. Ngô Văn Lệ

Chuyên đề 2;

Sự chuyển đổi phương thức mưu sinh của người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh

chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Long

(ĐH KHXH&NV)

TS. Bá Trung Phụ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

7

Âu Sĩ Kính

(Khóa 2015)

CBHD:

PGS.TS. Nguyễn Đình Phức

Chuyên đề 1:

Khảo sát tư liệu về biểu tượng Hòn Vọng Phu ở Việt Nam và các nước Đông Á

Chiều thứ 6,

ngày 19/7/2019

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(ĐH KHXH&NV)

TS. Hồ Minh Quang (ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Đệ

(ĐH Văn hóa TP.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

8

Âu Sĩ Kính

(Khóa 2015)

CBHD:

PGS.TS. Nguyễn Đình Phức

Chuyên đề 2;

Nội hàm và sức sống của biểu tượng Hòn Vọng Phu ở Việt Nam và các nước Đông Á

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(ĐH KHXH&NV)

TS. Hồ Minh Quang

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Đệ

(ĐH Văn hóa TP.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

9

Nguyễn Thanh Lân

(Khóa 2015)

CBHD: GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

Chuyên đề 2;

Một số mô hình văn hóa ứng xử với khách hàng

Sáng thứ 6,

ngày 26/7/2019

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Đức Tuấn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Quách Thu Nguyệt

(CTY Đường Sách Tp.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

10

Huỳnh Ngọc Trang

(Khóa 2016)

CBHD:

PGS.TS. Lâm Nhân

Tiểu luận tổng quan:

Văn hóa ứng xử của tiểu thương trong hoạt động kinh doanh tại chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh

Sáng thứ 6,

ngày 26/7/2019

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Đức Tuấn (ĐH KHXH&NV)

TS. Quách Thu Nguyệt (CTY Đường Sách Tp.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

11

Huỳnh Ngọc Trang

(Khóa 2016)

CBHD:

PGS.TS. Lâm Nhân

Chuyên đề 1:

Cơ sở lý luận và tổng quan địa bàn nghiên cứu về văn hóa ứng xử  của tiểu thương tại chợ truyền thống thành phố Hồ Chí Minh

Sáng thứ 6,

ngày 26/7/2019

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Đức Tuấn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Quách Thu Nguyệt

(CTY Đường Sách Tp.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

12

Lê Thị Thanh Tâm

(Khóa 2015)

CBHD:

1.TS. Nguyễn Văn Hiệu

2.TS. Đậu Thị Ánh Tuyết

Chuyên đề 1:

Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh từ góc nhìn văn hóa đại chúng

Chiều thứ 3,

ngày 23/7/2019

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(ĐH KHXH&NV)

PGS.TS. Võ Văn Nhơn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Văn Kha

(ĐH Quốc tế Hồng Bàng)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

13

Lê Thị Thanh Tâm

(Khóa 2015)

CBHD:

1.TS. Nguyễn Văn Hiệu

2.TS. Đậu Thị Ánh Tuyết

Chuyên đề 2;

Văn hóa Nam Bộ qua “hình tượng tác giả” Hồ Biểu Chánh

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(ĐH KHXH&NV)

PGS.TS. Võ Văn Nhơn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Văn Kha

(ĐH Quốc tế Hồng Bàng)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

14


Trần Trọng Lễ

(Khóa 2014)

CBHD:

  1. 1.TS. Lý Tùng Hiếu
  2. 2.TS. Võ Sáng Xuân Lan

Chuyên đề 1:

Khu vực Tây sông Hậu trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa

Chiều thứ 6,

ngày 26/7/2019

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Đức Tuấn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Quách Thu Nguyệt

(CTY Đường Sách Tp.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

15


Trần Trọng Lễ

(Khóa 2014)

CBHD:

1. TS. Lý Tùng Hiếu

2. TS. Võ Sáng Xuân Lan

Chuyên đề 2;

Đặc trưng văn hóa khu vực Tây sông Hậu thời kỳ hội nhập 

Chiều thứ 6,

ngày 26/7/2019

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Đức Tuấn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Quách Thu Nguyệt

(CTY Đường Sách Tp.HCM)

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2019

DANH SÁCH TIỂU BAN CHẤM CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

KHOA VĂN HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC

Thời gian dự kiến chấm chuyên đề: 15/7/2019-31/7/2019 tại Phòng A.204 – VPK VHH

TT
 

TÊN NCS
 

TÊN CHUYÊN ĐỀ
 

THỜI GIAN

CHẤM DỰ KIẾN
 

THÀNH PHẦN TIỂU BAN
 

TRÁCH NHIỆM
 

1
 


Ngô Thị Minh Hằng

(Khóa 2015)

CBHD:

  1. 1.TS. Trần Long
  2. 2.TS. Trần Thanh Nhàn

Chuyên đề 3:

Sự biến đổi môi trường văn hóa giáo dục Nam Kỳ từ truyền thống đến hiện đại 1861 - 1945
 

chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019
 

GS.TS. Võ Văn Sen

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Kim Dung

(ĐH Sư phạm TP.HCM)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

2
 

Nguyễn Thị Thoa

(Khóa 2015)

CBHD:

GS.TS. Ngô Văn Lệ
 

Chuyên đề 3:

Tổ chức và ứng xử trong văn hóa mưu sinh của người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh
 

chiều thứ 2,

ngày 29/7/2019
 

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Long

(ĐH KHXH&NV)

TS. Bá Trung Phụ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

3
 

Nguyễn Thị Thoa

(Khóa 2015)

CBHD:

GS.TS. Ngô Văn Lệ
 

Tiểu luận tổng quan:

Văn hóa mưu sinh của người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh
 

Sáng thứ 4,

ngày 31/7/2019
 

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Long

(ĐH KHXH&NV)

TS. Bá Trung Phụ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

4
 

Vũ Thị Thu Huyền

(Khóa 2015)

CBHD:

PGS.TS. Thành Phần
 

Chuyên đề 2;

Văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong gia đình người Chăm Islam ở tỉnh An Giang

 

Sáng thứ 4,

ngày 31/7/2019
 

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Long (ĐH KHXH&NV)

TS. Bá Trung Phụ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

5
 

Vũ Thị Thu Huyền

(Khóa 2015)

CBHD:

PGS.TS. Thành Phần
 

Chuyên đề 3:

Cơ sở lý luận, khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đề tài “ Văn hóa ứng xử của người Chăm Islam ở tỉnh An Giang trong quan hệ gia đình
 

Sáng thứ 4,

ngày 31/7/2019
 

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Long

(ĐH KHXH&NV)

TS. Bá Trung Phụ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

6
 

Âu Sĩ Kính

(Khóa 2015)

CBHD:

PGS.TS. Nguyễn Đình Phức
 

Chuyên đề 3:

Biểu tượng và phương pháp giải mã biểu tượng Hòn Vọng Phu
 

Chiều thứ 6,

ngày 19/7/2019
 

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(ĐH KHXH&NV)

TS. Hồ Minh Quang

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Đệ

(ĐH Văn hóa TP.HCM)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

7
 

Âu Sĩ Kính

(Khóa 2015)

CBHD:

PGS.TS. Nguyễn Đình Phức
 

Tiểu luận tổng quan:

Nghiên cứu so sánh biểu tượng Hòn Vọng Phu trong văn hóa Việt Nam và văn hóa Đông Á
 

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(ĐH KHXH&NV)

TS. Hồ Minh Quang

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Đệ

(ĐH Văn hóa TP.HCM)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

8
 

Lê Xuân Hậu

(Khóa 2017)

CBHD:

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng
 

Chuyên đề 3:

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đình làng của người Việt ở Đồng Nai trong quá trình hội nhập
 

Chiều thứ 2, ngày 15/7/2019
 

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Thị Nguyệt

(ĐH Văn hóa TP.HCM)

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(ĐH KHXH&NV)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

9
 

Lê Xuân Hậu

(Khóa 2017)

CBHD:

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

 

Tiểu luận tổng quan:

Tình hình nghiên cứu đề tài: Biến đổi trong văn hóa đình làng của người Việt ở Đồng Nai
 

Chiều thứ 2, ngày 15/7/2019
 

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Thị Nguyệt

(ĐH Văn hóa TP.HCM)

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(ĐH KHXH&NV)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

10
 

Lê Thị Thanh Tâm

(Khóa 2015)

CBHD:

1.TS. Nguyễn Văn Hiệu

2.TS. Đậu Thị Ánh Tuyết
 

Chuyên đề 3:

Con người và miền đất Nam Bộ qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
 

Chiều thứ 3,

ngày 23/7/2019
 

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(ĐH KHXH&NV)

PGS.TS. Võ Văn Nhơn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Văn Kha

(ĐH Quốc tế Hồng Bàng)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

11
 

Lê Thị Thanh Tâm

(Khóa 2015)

CBHD:

1.TS. Nguyễn Văn Hiệu

2.TS. Đậu Thị Ánh Tuyết
 

Tiểu luận tổng quan:

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh nhìn từ mối quan hệ giữa văn học và văn hóa
 

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(ĐH KHXH&NV)

PGS.TS. Võ Văn Nhơn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Nguyễn Văn Kha

(ĐH Quốc tế Hồng Bàng)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 

12
 

Trần Trọng Lễ

(Khóa 2014)

CBHD:

  1. 1.TS. Lý Tùng Hiếu

TS. Võ Sáng Xuân Lan
 

Chuyên đề 3:

Tài nguyên văn hóa khu vực Tây sông Hậu và sự khai thác của Ngành du lịch
 

Chiều thứ 6,

ngày 26/7/2019
 

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(ĐH KHXH&NV)

TS. Trần Đức Tuấn

(ĐH KHXH&NV)

TS. Quách Thu Nguyệt

(CTY Đường Sách Tp.HCM)
 

Trưởng TB


Uỷ viên– Thư ký


Uỷ viên
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.