Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ Hè năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên hệ Chính quy cập nhật 25/4/2016

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Số:     /XHNV-ĐT                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học HK hè, năm học 2015 – 2016

 

Theo kế hoạch học tập, phòng Đào tạo dự kiến sẽ mở một số môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong HK hè năm học 2015 – 2016 cho sinh viên các khóa.

Các môn học dự kiến sẽ mở bao gồm:

STT            Mã MH          Tên MH

1.                DAI001          Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2.                DAI003          Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3.                DAI006          Môi trường và phát triển

4.                DAI016          Lịch sử văn minh thế giới

5.                DAI020          Logic học đại cương

6.                DAI021          Xã hội học đại cương

7.                DAI024          Pháp luật đại cương

8.                DAI046          Kỹ năng mềm

Học kỳ hè là học kỳ không bắt buộc. Do đó, nếu sinh viên nào muốn học trong HK này thì vào website của phòng Đào tạo (www.dt.hcmussh.edu.vn) để đăng ký.

Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 26/04/2016 đến hết ngày 29/04/2016.

Sau khi có kết quả đăng ký, phòng Đào tạo sẽ thông báo thời khóa biểu trên website vào ngày 11/05/2016. Nếu vì lý do nào đó không theo học được, sinh viên vào website phòng Đào tạo để điều chỉnh hoặc hủy môn học đã đăng ký.

Thời gian điều chỉnh và hủy môn học phòng Đào tạo sẽ thông báo sau

Thời gian bắt đầu học kỳ hè dự kiến vào ngày 11/7/2016.

Lưu ý:

  • Đối với các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành, sinh viên liên hệ với Khoa/bộ môn để xem thời khóa biểu.
  • Trong quá trình đăng ký nếu còn điều gì chưa rõ, sinh viên gửi email vào địa chỉ hoangvu0107@yahoo.com để được hướng dẫn.
  • Những sinh viên đã học các môn đã nêu ở trên trong HK2 năm học 2015 – 2016 sẽ không được đăng ký trong HK hè.
  • Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT.                                                                                                          

 

                                                                                                           TS. Phạm Tấn Hạ

 

 

Môn “Kỹ năng mềm” sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng sau:

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng tư duy phản biện;

- Kỹ năng phát hiện vấn đề và đặt vấn đề một cách chính xác;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng thuyết trình.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.