THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 (ĐỢT 1 - K19A)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC                                                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO 
V/v NHẬN ĐỀ TÀI VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

KHÓA 2018  (ĐỢT 1 - K19A)

 Theo kế hoạch học tập Cao học của Khóa 2018  (đợt 1-K19A). trong tháng 09/2019, Khoa Văn hóa học sẽ tổ chức xét duyệt đề cương Luận văn Thạc sĩ cho HVCH Khóa 2018  (đợt 1-K19A). Để chuẩn bị cho việc xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ, Khoa Văn hóa học thông báo đến các HVCH Khóa 2018  (đợt 1-K19A) các nội dung sau:

 1. Học viên cần chủ động trong việc đăng ký tên đề tài và đề xuất người hướng dẫn (theo danh sách hướng đề tài và chỉ tiêu hướng dẫn đính kèm hoặc có thể tự liên hệ người hướng dẫn phù hợp với tiêu chuẩn về học hàm, học vị và chuyên ngành).
 2. Học viên đăng ký đề tài và liên hệ với giảng viên hướng dẫn cần tiến hành làm việc với giảng viên hướng dẫn để xây dựng đề cương hoàn chỉnh.
 3. Học viên tiến hành làm đề cương theo mẫu và liên hệ với giảng viên hướng dẫn để xin ý kiến chỉnh sửa. Đề cương cần tập trung làm rõ tính mới, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài, lịch sử vấn đề, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, nguồn tư liệu và tài liệu, bố cục và các tiểu mục dự kiến.

Mẫu đề cương:

-     Trang bìa (các thông tin : Tên cơ sở đào tạo, đề cương Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học, tên đề tài, tên người hướng dẫn, tên học viên, năm thực hiện)

-     Mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Lịch sử vấn đề
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
 6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
 7. Bố cục của Luận văn: Ngoài phần Mở đầu và kết luận, Luận văn dự kiến gồm …. chương, nêu khái quát từng chương.

-                Nội dung

Chương 1 (tên chương)

1.1.

1.2.

1.3.

...

Chương 2 (tên chương)

2.1.

2.2.

2.3

...

Chương 3 (tên chương)

3.1.

3.2.

3.3.

...

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Kế hoạch thực hiện và những chuẩn bị của học viên

Thông tin của học viên: điện thoại, email

 

 

 

 1. HVCH đăng ký tên đề tàiCBHD qua email cho lớp trưởng, hạn cuối là ngày 24.8.2019.. Lớp trưởng tập hợp gửi lại cho Văn phòng Khoa Văn hóa học theo địa chỉ giaovusdhvhh@gmail.com, chậm nhất là ngày 26.8.2019 Trong một cùng một khoá, 01 CBHD hướng dẫn tối đa 02 HVCH.
 2. Sau khi hoàn thiện đề cương, HV xin chữ ký xác nhận đồng ý nhận hướng dẫn của giảng viên và nộp cho VP khoa FILE mềm theo địa chỉ mail : giaovusdhvhh@gmail.com,  vanhoahoc@gmail.com và 4 bản giấy in (1 bản chính có chữ ký của HV và giáo viên hướng dẫn + 3 bản sao) trước 11h00 ngày 16.9.2019. Trong đề cương, HV cần ghi rõ địa chỉ e-mail (bắt buộc phải có), số điện thoại di động và điện thoại nhà để tiện liên lạc trong thời gian làm LV.
 3. Thời gian bảo vệ đề cương dự kiến từ 23-30/9/2019
 4. Cách thức trình bày đề cương: Mỗi học viên trình bày các luận điểm chính của đề cương trong vòng 5 phút (Nên trình bày bằng powerpoint với các luận điểm chính trên mỗi slide, không nhiều chữ). Hội đồng sẽ nhận xét, góp ý trong vòng 10 phút.
 5. Đề cương được Hội đồng thông qua hoặc góp ý không nhất thiết phải là bản cuối cùng; học viên và người hướng dẫn có thể thay đổi cấu trúc chương mục (không thay đổi tên đề tài), tùy quá trình nghiên cứu, tiếp cận đối tượng...

Trân trọng
Khoa Văn hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG ĐỀ TÀI VÀ CHỈ TIÊU CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ

KHÓA  2018  ĐỢT 1 (K19A)

 

Trên cơ sở cân đối chỉ tiêu hướng dẫn học viên thực hiện luận văn thạc sĩ khoa Văn hóa học thông báo đến học viên Cao học Văn hóa Khóa 2018  (đợt 1-K19A). tên các nhà khoa học cùng các hướng nghiên cứu như sau (xem bản danh sách).

Học viên có thể  liên hệ và đăng ký với các nhà khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu không có tên trong danh sách này.

Theo quy chế đào tạo: GS, PGS, TSKH hướng dẫn tối đa 05 học viên; TS hướng dẫn tối đa 03 HVCH trong cùng một thời điểm. Trong một cùng một đợt, 01 CBHD hướng dẫn tối đa 02 HVCH.

 


TT

Họ tên nhà khoa học

Đơn vị công tác

Hướng đề tài

Chỉ tiêu hướng dẫn K. 2018d1/ số lượng khoa mời hướng dẫn

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

Khoa Đông Phương học

Trường ĐHKHXH&NV

-Các vấn đề thuộc về lý luận và phương pháp nghiên cứu Văn hoá học

-Văn hoá ViệtNam

-Văn hóađại học

-Văn hoá quản trị.

K2018d1: 02

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

Khoa Hàn Quốc học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa phương Đông

-Văn hóa nghệ thuật

-Văn hóa đại chúng

-Văn hóa ứng dụng

-Văn hóa qua văn học

K2018d1: 02

GS.TS. Võ Văn Sen

Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

Văn hóa Nam Bộ

Lịch sử văn hóa

Văn hóa giáo dục, Văn hóađại học

K2018d1: 02

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa Nam Bộ (đặc biệt Tây Nam Bộ)

-Những vấn đề liên quan đến quản lý văn hóa

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Văn Hiệu

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

-Bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa ViệtNam

-Quan hệ văn học & văn hóa

-Các vấn đề văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa

 

2018d1: 0

TS. Đinh Thị Dung

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

-Các vấn đề thuộc quan hệ văn hóa Đông Tây

-Văn hóa Việt Nam từ góc nhìn địa văn hóa

-Văn hóa Sử

K2018d1: 02

TS. Trần Ngọc Khánh

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

-Chính sách văn hóa đô thị

-Di sản văn hóa đô thị

-Môi trường văn hóa đô thị

K2018d1: 0

TS. Lý Tùng Hiếu

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên

-Văn hóa Nam Trung Bộ, văn hóa Nam Bộ

-Văn hóa & ngôn ngữ

-Văn hóa các tộc người ViệtNam

K2018d1: 02

TS. Trần Long

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa dân gian

-Văn hóa nông thôn

-Văn hóa nghệ thuật

K2018d1: 0

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa Trung Hoa

- Văn hóa Nam Bộ

K2018d1: 02

TS. Phan Anh Tú

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hoá Đông Nam Á
 • Di sản văn hoá
 • Bảo tồn bảo tang
 • Văn hoá Ấn Độ

K2018d1: 02

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hoá Hồi giáo
 • Văn hoá giao tiếp
 • Văn hóa công sở
 • Văn hóa ẩm thực

K2018d1: 01

TS.Trần Phú Huệ Quang

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hoá Trung Hoa
 • Văn hoá trang phục

K2018d1: 01

TS. Trương Văn Minh

Khoa Văn hóa học

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hóa truyền thông

K2018d1: 01

TS. Bùi Hải Đăng

Khoa Quan hệ quốc tế

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hoá thế giới
 • Bản sắc văn hoá
 • Văn hóa tổ chức

K2018d1: 02

GS.TS. Ngô Văn Lệ

Khoa Nhân học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa tộc người

-Văn hóa mưu sinh (ở các tộc người thiểu số)

-Giao lưu văn hóa, tiếp biến văn hóa, biến đổi văn hóa trong quá trình đô thị hóa.

K2018d1: 02

PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp

Khoa Nhân học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa tộc người

-Văn hóa giới

K2018d1: 02

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

Khoa Nhân học

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hóa tộc người
 • Văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng

K2018d1: 02

TS. Phạm Thanh Duy

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hóa biển

K2018d1: 02

PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hóa môi trường
 • Văn hóa sinh thái
 • Văn hóa mưu sinh

K2018d1: 02

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc

Viện SocialLife

 • Văn hoá tộc người
 • Công nhân, người nhập cư
 • Văn hóa tôn giáo

K2018d1: 02

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến đô thị, đô thị hóa

K.2017d2: 02

TS. Huỳnh Văn Thông

Khoa Báo chí truyền thông

Trường ĐHKHXH&NV

 • Văn hoá truyền thông

K2018d1: 02

PGS.TS. Hoàng Văn Việt

Khoa Đông phương học

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa chính trị

-Văn hóa tổ chức; văn hóaquản lý

K2018d1: 02

PGS.TS. Đặng Văn Thắng

Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa khảo cổ

K2018d1: 02

PGS.TS. Phạm Đức Mạnh

Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa Khảo cổ

-Trống đồng Đông Sơn

K2018d1: 02

TS. Đỗ Thị Hạnh

Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

-Các hướng nghiên cứu văn hóa liên quan đến quan hệ quốc tế Trung Cận Đông

K2018d1: 02

PGS.TS. Nguyễn Đình Phức

Khoa NVTQ

Trường ĐHKHXH&NV

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến văn hóa Trung Hoa

K2018d1: 02

TS. Đào Minh Hồng

ĐHQT Hồng Bàng

-Các hướng nghiên cứu văn hóaliên quan đến quan hệquốc tế

K2018d1: 02

PGS.TS. Trịnh Doãn Chính

Khoa Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

-Các vấn đề liên quan đến lịch sử văn hóa tư tưởng ViệtNam

-Các vấn đề liên quan đến triết học văn hóa

K2018d1: 02

GS.TS. Nguyễn Đức Dân

-Các vấn đề liên quan đến ký hiệu học văn hóa

-Văn hóa qua ngôn ngữ

K2018d1: 02

PGS.TS. Lê Giang

Khoa Việt Nam học

-Văn hóa Nhật Bản

-Văn hóa qua văn học (Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc…)

K2018d1: 02

PGS.TS. Lê Trung Hoa

Khoa Văn học

-Văn hóaquađịa danh

-Văn hoá qua nhân danh

-Văn hóa qua ngôn ngữ

K2018d1: 02

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

Khoa Văn học

-Văn hóa Phật giáo

-Văn hóa qua văn học

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Ngọc Quận

Khoa Văn học

-Văn hóa qua văn học (trường hợp các tác gia văn học trung đại)

-Văn hóa qua ngôn ngữ (trường hợp chữ Hán, chữ Nôm)

K2018d1: 02

PGS.TS. Trần Thị Thu Lương

-Văn hóa làng xã ViệtNam

-Văn hóa Việt Nam trong quan hệ so sánh với văn hóa các nước Đông Nam Á

K2018d1: 02

PGS.TS. Lê Khắc Cường

ĐHQT Hồng Bàng

-Các hướng nghiên cứu văn hoá liên quan đến ngôn ngữ, báo chí

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Khắc Cảnh

Khoa Nhân học,

Trường ĐHKHXH&NV

-Văn hóa tộc người

-Văn hóa tôn giáo

K2018d1: 02

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung

ĐHQG TP. HCM

-Các hướng nghiên cứu văn hóa liên quan đến quan hệ quốc tế khu vực ASEAN

K2018d1: 02

TS. Trần Đình Lâm

Trung tâm NCVN – ĐNA

Trường ĐHKHXH&NV

-Kinh tế văn hóa

-Văn hoá quản trị kinh doanh

K2018d1: 02

PGS.TS. Thành Phần

Trung tâm NCVN – ĐNA

ĐHKHXH&NV

-Văn hóa tộc người Nam Bộ (Chăm, Churu…)

-Văn hóa làng nghề

-Văn hóa gia đình

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến bảo tồn, biến đổi và phát triển văn hóa

K2018d1: 02

PGS.TS. Trương Văn Chung

Khoa Triết học ĐHKHXH&NV

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến văn hóa tôn giáo

K2018d1: 02

PGS.TS. Trương Văn Vỹ

BM Ngữ văn Ý,

ĐH KHXH&NV

 • Tội phạm học
 • Ngôn ngữ văn hoá Nga, văn hoá Ý
 • Phương pháp giảng dạy
 • Lý thuyết dịch

K2018d1: 02

TS. Ngô Thanh Loan

Khoa Du lịch,

ĐH KHXH&NV

 • Quy hoạch và phát triển đô thị
 • Giới, môi trường và phát triển
 • Du lịch

K2018d1: 02

PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân

Trung tâm NC Đô thị&PT

-Các hướng nghiên cứu văn hóa liên quan đến đô thị

K.2017d2: 0

K2018d1: 02

TS. Quách Thu Nguyệt

Công ty đường sách TP.HCM

-Các vấn đề liên quan đến quản lý văn hóa

-Các vấn đề liên quan đến văn hóa xuất bản

-Văn hóa đọc

K2018d1: 02

PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế

Trường CBQLGD&ĐT

-Những vấn đề liên quan đến văn hoá chính trị

-Những vấn đề liên quan đến văn hoá Hồ Chí Minh

-Những vấn đề liên quan đến văn hoá đổi mới

K2018d1: 02

PGS.TS. Trần Văn Ánh

Trường ĐH Văn hóa

-Văn hóa Nam Bộ

-Quản lý văn hóa

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Thành Thi

Trường ĐHSP TP. HCM

-Văn hóa qua văn học

-Quan hệ văn hóa & văn học

K2018d1: 02

PGS.TS. Phan Xuân Biên

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến văn hóa đô thị và quản lý văn hóa

K2018d1: 02

PGS. TS. Huỳnh Văn Tới

Mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Nai

-Văn hóa quản lý

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến hoạt động văn hóa thuộc địa bànNambộ

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Thị Hậu

Khoa Lịch Sử

-Văn hóa khảo cổ (Nam Bộ & Tây Nam Bộ)

-Văn hóa ẩm thực Nam Bộ

-Sự chuyển biến về lối cư trú ở nông thôn Nam Bộ

K2018d1: 02

PGS.TS. Phan An

Viện PTBVNB

-Văn hóa tộc người

-Văn hóa Nam Bộ

-Văn hóa tôn giáo

-Phong tục, Lễ hội của người Việt TâyNambộ

K2018d1: 02

PGS.TS. Trần Hồng Liên

Viện PTBVNB

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng

K2018d1: 02

TS.Phan Văn Dốp

Viện PTBVNB

-Các hướng nghiên cứu liên quan đếnVăn hóa tộc người, văn hóa tôn giáo

K2018d1: 02

TS. Phú Văn Hẳn

Viện PTBVNB

-Văn hóa Chăm

-Văn hóa Hồi giáo

-Văn hóa Nam Bộ

K2018d1: 02

TS. Võ Công Nguyện

Viện PTBVNB

-Các hướng nghiên cứu liên quan đến quản lý văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo

K2018d1: 02

TS. Trịnh Thị Hòa

Bảo tàng LSTP. HCM

-Di tích văn hóa

-Các hướng liên quan đến bảo tàng

K2018d1: 02

TS. Đinh Văn Hạnh

Phân viện văn hóa nghệ thuật tại TP.HCM

-Văn hóa tín ngưỡng, phong tục, lễ hội

-Văn hóa Nam Bộ

K2018d1: 02

TS. Mai Mỹ Duyên

Đại học Văn hóa TP.HCM

-Văn hóa nghệ thuật

K2018d1: 02

TS. Đậu Thị Ánh Tuyết

Đại học Văn hóa TP.HCM

-Văn hóa & văn học

-Văn hóa Nam Bộ

K2018d1: 02

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

Khoa Xã hội học, ĐH KHXH-NV

-Các vấn đề liên quan đến xã hội học văn hóa & văn hóa học

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Xuân Nghĩa

Đại học Mở - Bán công

-Văn hóa tôn giáo

-Xã hội học văn hóa & Văn hóa học

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Nhã

Viện Ẩm thực

-Văn hóa ẩm thực

K2018d1: 02

PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh

Đại học Văn hóa TP.HCM

-Văn hóa tâm lý

-Các vấn đề liên quan đến tâm lý học văn hóa và định hướng nghề nghiệp

K2018d1: 02

TS. Phan Quốc Anh

Sở văn hóa Ninh Thuận

-Văn hóa Chăm

-Quan hệ văn hóa Việt - Chăm

K2018d1: 02

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh

-Văn hóa kiến trúc

K2018d1: 02

TS. Phan Công Khanh

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2

 • Văn hoá chính trị
 • Văn hoá & văn học

 

K2018d1: 02

TS. Cung Dương Hằng

Khoa SĐH – Trường Đại học Mỹ thuật Tp HCM

 • Văn hoá nghệ thuật

K2018d1: 02

TS. Lê Thị Trúc Anh

Học viện Cán bộ TPHCM

 • Văn hoá giao tiếp
 • Văn hoá công sở

K2018d1: 02

PGS.TS. Lâm Nhân

ĐH Văn hoá TpHCM

 • Văn hoá gia đình
 • Văn hoá dân tộc thiểu số
 • Văn hoá dân gian

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Thế Truyền

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

 • Văn hóa dân gian
 • Văn hóa nghệ thuật

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

Phòng KT&ĐBCL, ĐH KHXH&NV

 • Văn hóa giáo dục, văn hóa học đường

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

CTY Harizon

 • Văn hóa Nam Bộ

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Trung tâm VHH- Lý luận & Ứng dụng

ĐH KHXH&NV

-Lý luận văn hóa học

- Văn hóa học ứng dụng

K2018d1: 02

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Khoa Đông phương học, ĐH KHXH&NV

 • Văn hóa tôn giáo
 • Văn hóa Islam,
 • Văn hoá Đông Nam Á,
 • Nghệ thuật Đông Nam Á.

K2018d1: 02

TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt

Khoa Du Lịch, ĐH KHXH&NV

 • Văn hóa du lịch
 • -- Văn hóa học ứng dụng

K2018d1: 01

 

TS Nguyễn Thị Hải Phượng

Nhạc viện Tp. HCM

 • Văn hóa nghệ thuật

K2018d1: 02

TS. Trần Thanh Hà

Nhạc viện Tp. HCM

 • Văn hóa nghệ thuật

K2018d1: 02

TS. Trần Kiều Lại Thủy

Nhạc viện Tp. HCM

 • Văn hóa nghệ thuật

K2018d1: 02

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.