Kế hoạch đào tạo Cao học Khóa 2018-2020 (Đợt 2, Khóa 19B)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH0A HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

KHOA VĂN HÓA HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 Cao học Khóa 2018-2020 (Đợt 2, Khóa 19B) - Quyết định công nhận: Số 960, ngày 17.12.2018

 

            1. Chương trình giảng dạy & tín chì:

1.1. Chương trình giảng dạy định hướng nghiên cứu có khối lượng kiến thức 60 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức môn chung: 04 tín chỉ

+ Các môn học bắt buộc và không bắt buộc: 38 tín chỉ (Môn bắt buộc: 18 tín chỉ. Tự chọn: 20 tín chỉ )

+ Luận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ.

 

1.2. Chương trình giảng dạy định hướng ứng dụng có khối lượng kiến thức 60 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức môn chung: 04 tín chỉ

+ Các môn học bắt buộc và không bắt buộc: 44 tín chỉ (Môn bắt buộc: 18 tín chỉ. Tự chọn: 26 tín chỉ )

+  Luận văn thạc sĩ: 12 tín chỉ.

 • Môn tự chọn phải hội đủ 2/3 số học viên nhập học của khóa trở lên mới tiến hành đào tạo (20 : 3 =7 người). Những môn không đủ 2/3 số học viên đăng ký phải tiến hành đăng ký lại, chọn trong số các môn đã có người đăng ký.

  2. Thời gian đào tạo:

 • Học phần 1: 14.01.2019 – 23.08.2019 (Học môn chung SĐH: Triết học)
  • Đăng ký chương trình đào tạo: 31.01.2020: thạc sĩ định hướng nghiên cứu, thạc sĩ định hướng ứng dụng.
 • Học phần 2:03.09.2019 – 31.01.2020 (Học môn chung SĐH: Ngoại ngữ)
 • Học phần 3: 03.02.2020 – 21.08.2020; Bảo vệ đề cương luận văn-nhận quyết định tên đề tài+người HD-Làm luận văn
  • Đăng ký tên đề tài: tháng 02.2020; Xét duyệt đề tài: tháng 3/2020 Nhận Quyết định: tháng 4/2020
 • Học phần 4: 01/09/2020 – 15/1/2021; tiếp tục Làm luận văn và Bảo vệ luận văn, tốt nghiệp
 • Nghiên cứu và viết LV: tháng 04.2020 – 08.2020 Bảo vệ đúng hạn : 17.12.2020
 • Hạn cuối nộp đăng ký môn học : 30.03.2019

 

3. Bảng chi tiết nội dung chuyên đề:

Stt

MÔN HỌC

Giảng viên

Chương trình giảng dạy định hướng nghiên cứu

(60 TC)

Chương trình giảng dạy định hướng ứng dụng

(60 TC)

Môn BTKT cho NCS

GHI CHÚ

I

II

III

IV

V

VI

VII

Khối kiến thức bắt buộc (HVCH phải học 18 tín chỉ cho cả Chương trình giảng dạy định hướng nghiên cứu & Chương trình giảng dạy định hướng ứng dụng)

1

Lý luận văn hóa học

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(3)

(3)

X


2

Các lý thuyết văn hóa học

GS.TS. Phan Thu Hiền

(3)

(3)

X


3

Phương pháp nghiên cứu văn hóa học

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(3)

(3)

X


4

Bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(3)

(3)

X


5

Văn hóa so sánh

GS.TS. Phan Thu Hiền

(3)

(3)

X


6

Địa văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

TS. Đinh Thị Dung

(3)

(3)

X


Khối kiến thức tự chọn (HVCH chọn 20 tín chỉ cho Chương trình giảng dạy định hướng nghiên cứu & chọn 26 tín chỉ cho Chương trình giảng dạy định hướng ứng dụng)

1

Văn hóa Trung Hoa

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(2)

(2)


2

Văn hóa Ấn Độ và ảnh hưởng của nó

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(2)

(2)


3

Văn hóa Đông Nam Á

TS. Phan Anh Tú

(2)

(2)


4

Văn hóa Nam Bộ

TS. Lý Tùng Hiếu

(2)

(2)


5

Văn hóa quản trị kinh doanh

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(2)

(2)


6

Văn hóa kinh tế

TS. Trần Đình Lâm

(2)

(2)


7

Văn hóa - Nghệ thuật

TS. Mai Mỹ Duyên

(2)

(2)8

Văn hóa tôn giáo

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

(2)

(2)


9

Văn hóa giới

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

(2)

(2)


10

Văn hóa đô thị

TS. Trần Ngọc Khánh

(2)

(2)


11

Văn hóa dân gian Việt Nam

TS. Trần Long

(2)

(2)


12

Văn hóa biển Việt Nam

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

(2)

(2)


13

Văn hoá đại chúng

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(2)

(2)


14

Quản lý văn hóa

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(2)

(2)


15

Ngôn ngữ và văn hóa

TS. Lý Tùng Hiếu

(2)

(2)


16

Văn hoá và văn học

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(2)

(2)


17

Huyền thoại học và văn hoá học

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

(2)

(2)


18

Toàn cầu hóa văn hóa

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(2)

(2)


19

Ký hiệu học văn hóa


(2)

(2)


20

Văn hoá học những phương diện liên ngành


(2)

(2)


21

Nền tảng triết học của phong thủy Đông Á

TS. Trần Long

(2)

(2)


22

Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội

TS. Nguyễn Xuân Nghĩa

(2)

(2)


23

Quan hệ văn hoá giữa cư dân Bách Việt và khu vực Đông Nam Á

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

(2)

(2)


24

Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hoá Việt Nam

TS. Lý Tùng Hiếu

(2)

(2)


25

Truyền thông đại chúng và sự biến đổi văn hóa

TS. Trương Văn Minh

(2)

(2)


26

Mỹ học (tiếp cận từ văn hóa VN)

TS. Trần Long

(2)

(2)


27

Tam giáo trong văn hóa Trung Hoa

TS. Trần Phú Huệ Quang

(2)

(2)


28

Phương pháp nghiên cứu Xã hội học [XHH]

TS. Nguyễn Hồng Xoan

(2)

(2)


29

Chuyên đề trong năm

 

(2)

(2)


                                                                                                                                                                                                Trưởng Khoa


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.